Tietosuojaseloste

 

Tämä on INARIAMedia Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 1.6.2021.

1. Rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä

INARIMedia Oy
Gyldénintie 12 K 45, 00200 Helsinki
y-tunnus: 2938789-4

3. Rekisterin nimi

Rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Inarimedia.fi on INARIMedia Oy:n verkkosivu ja blogialusta. Inarimedia.fi sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan.

Henkilötietoja käytetään käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen blogialustalla. Käyttäjälle kohdistetun tiedon välittämiseen. Jos jätät kommentteja sivuston kautta, keräämme kyseisissä lomakkeissa olevat tiedot, käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

5. Tietosisältö

Käyttäjän nimi tai nimimerkki, käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot, käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan inarimedia.fi -sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. Säilytämme tietoja toistaiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme ulkopuolisia palveluita, jotka saattavat tallentaa sisältöä EU:n ulkopuolelle. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Google, Facebook, Microsoft ja MailChimp.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä inarimedia.fi -sivuston käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Pin It on Pinterest